Kuule, kuuntele ja kannusta.

Vuonna 1997 perustettu Sosiaalipalvelusäätiö Raina sr toimii yksityisenä, yleishyödyllisenä sosiaalipalvelujen tuottajana, yhteistyössä alueen työllisyyttä hoitavan verkoston kanssa. Säätiön olemassaolon tarkoitus on edistää vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden kuntoutusta ja työllistämistä. Strategiamme mukaan toimintaamme ohjaa laatujärjestelmä ja omavalvontasuunnitelma, jonka kulmakivenä ovat asiakassegmentin tarpeisiin vastaavat palvelut, joita tuottaa hyvinvoiva asiantunteva henkilöstö.

Raina-säätiön vuotuisilla strategiapäivillä koko henkilöstö työsti strategiaan, visioon ja arvoihin liittyviä tarkennuksia, tai muutoksia. Toimintasuunnitelma tehtiin koko säätiölle yksi yhteinen, sekä uutena toimintatapana Naantalin-, Raision- ja Turun valmennuskeskukselle yksityiskohtaisemmat toimintasuunnitelmat. Näin toimimalla uskon, että kaikkien ääni tulee kuulluksi mahdollisimman hyvin. Tänä vuonna suuri painopiste oli arvokeskustelu, jonka tuloksena arvomme täsmentyivät asiantuntijuuteen, avoimuuteen ja tasavertaisuuteen, jotka tulevaisuudessa ohjaavat toimintaamme.

Säätiö toimii itsenäisenä yksikkönä noudattaen säätiölakia. Uusi säätiölakiuudistus tuli voimaan 1.12.2015. Tämän myötä, myös Raina säätiön hallitus on päivittänyt säätiön säännöt, jotka on lähetetty tarkastettavaksi Patentti ja Rekisterihallitukselle. Säätiön hallituksessa on kuusi jäsentä, kolme Naantalin ja kolme Raision kaupunkien valitsemaa jäsentä, sekä heidän varajäsenensä. Uudet hallituksen jäsenet kaupungit nimeävät keväällä 2017. Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen jäseniltä vaaditaan työllistämisen, sosiaalipalveluiden ja kuntoutuksen toimialan asiantuntemus, sekä riittävä työelämän, säätiötoiminnan ja talouden tuntemus. Jotta pystymme palvelemaan Raision ja Naantalin kaupunkeja parhaalla mahdollisella tavalla, on hallituksen jäsenten asiantuntijuus merkittävä. Pidämme tulevaisuudessakin aktiivisesti yhteyttä perustajajäsentemme kanssa, unohtamatta uusia tulevia kumppaneita, näin voimme oppia hyviä käytäntöjä toinen toisiltamme.

Talouden tasapainottamisessa onnistuimme kohtalaisen hyvin. Toimintamme jäi vuonna 2016 niukasti ylijäämäiseksi ja oli näin kolmas haaleasti plus etumerkkinen tulos. Maksuvalmius pysyi hyvänä koko vuoden ja pystyimme rahoittamaan toimintamme kassavirralla. Taloudellinen tuotto tulee pääsääntöisesti palvelujen myynnistä kunnille, sekä tämän lisäksi erilaisista kehittämishankkeista. OKM:ltä saimme avustusta nuorten työpaja-avustuksen muodossa.

Raina-säätiö on yhteiskunnallinen yritys, joka kantaa yhteiskunnallista vastuuta. Yhteiskunnalliset yritykset harjoittavat kestävää, pitkän tähtäimen liiketoimintaa ja käyttävät ison osan voitostaan toimintansa kehittämiseen. Yhteiskunnalliset yritykset on perustettu ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia. Myös toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus on tärkeää ja merkin käyttämisen edellytys.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on suunniteltu siirtyvän tulevaisuudessa kunnilta 18 maakunnalle. Lakiluonnokset maakunta- ja sote- järjestämisuudistuksesta julkaistiin päivitettynä joulukuussa. Sote- ja maakuntauudistuksen tärkeät lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja

maakuntien rahoituslaki. Tavoitteena on, mm. että valinnanvapaus lisää yksilön vaikutusmahdollisuuksia, nopeuttaa palveluun pääsyä ja parantaa palvelujen laatua ja kustannusvaikuttavuutta.

Kun asiaa tarkastelee Raina-säätiön näkökulmasta, ihmisen valinnan vapaus omien palveluiden suhteen on merkittävä. Oman elämän osallisuuden lisäämisen merkitys on suuri. On tärkeää, että ihminen nostetaan aidosti keskiöön, oman palvelupolun rakentamisessa. Ehkä Soten tärkein oivallus, jossa voidaan onnistua ja saada aitoa lisäarvoa, on nähdä ihminen kokonaisuutena. Miten sitten kunkin yksilön kohdalla näyttäytyy valinnanvapaus mm. henkilökohtainen budjetti, palveluseteli? On kiinnostavaa nähdä miten tämä toteutuu. Kuka, ketkä, tai mikä instanssi toimii tässä prosessissa jonkinlaisena ”portinvartijana”, miten kaikille taataan puolueeton palveluohjaus? Toivon, että painopistettä olisi tulevaisuudessa mahdollista siirtää entistä enemmän kohti ennaltaehkäisevää työtä.

Moniin kysymyksiin olemme saaneet vastauksia lakiluonnoksissa. On kuitenkin selvää, että kysymyksiä Soten suhteen on tässä vaiheessa enemmän, kuin on vastauksia. Kaikki ei tietenkään muutu kerralla, vaan palvelut uudistuvat vaiheittain. Valmisteluun ja toteutukseen on tärkeää ottaa mukaan ihan kaikki osalliset, rakentavan yhteistyön merkitys on supertärkeä. Yhteistyön puutteen, tai sen ontumisen vuoksi ei meillä ole varaa maksaa euroakaan.

Rainan henkilökunnalta asiakkaan palvelutarpeenarviointi vaatii yhä laajempaa osaamista. Arviointi, sekä erilaiset raportit tulee nähdä yhtenäisenä vaativana prosessina. Säätiön vahvuus on palveluiden korkea laatu, sekä osaavat rautaiset ammattilaiset, josta voimme olla ylpeitä. Työelämän uudehkoihin sanoihin kuuluu resilienssi, joka kuvaa hyvin yhä vaativampaa kykyä sietää painetta stressaavissa muutostilanteissa. Ihmiset ovat Rainassa voimavara, jota tulee kuulla, kuunnella ja kannustaa.

 

Naantalissa 30.12 2016

Satu Almi

toimitusjohtaja

 

”Ajattelen juuri parhaillaan revontulia. Ei voi tietää, ovatko ne olemassa vai näkyvätkö ne vain. Kaikki on hyvin epävarmaa, ja juuri se tekee minut levolliseksi.”

Tuutikki / Taikatalvi. 

 

Palvelukäyttäjien määrä oli vuonna 2016 yhteensä 246, joista naisia oli 94 henkilöä. Valmennuspäivien määrä oli 14731 päivää. Kasvua edellisen vuoden valmennuspäivien määrään tuli 19%. Tuotettujen valmennuspäivien lisäksi, vuoden aikana tuotettiin noin 600 tuntia yksilöllistä ohjausta työllisyyspoliittisen hankkeen asiakkaille.

Edellisen vuoden tapaan suuriin määrä asiakkaita oli kuntouttavan työtoiminnan palvelussa, lähes puolet asiakkaiden kokonaismäärästä. Suomea äidinkielenä puhuvia asiakkaita oli 173 henkilöä. Eri äidinkieliä vuoden aikana oli yhteensä 18. Suomen kielen lisäksi asiakkaiden äidinkieliä olivat mm. arabia, kurdi, bosnia, somalia, albania ja venäjä.

Raina-säätiö on yleishyödyllinen toimija, joka rahoittaa toimintaansa sosiaalipalvelujen palvelumyynnillä. Työtehtävät säätiössä sekä yritysyhteistyö ovat oleellinen osa toimintaa, aitojen työympäristöjen ollessa olennainen osa valmennusta. Toimintaa kehitetään erilaisissa hankkeissa hankerahoituksin sekä työpajarahoituksen avulla.